• توضیحات

  1-اینجانب کلیه مقررات و مصوبات هیات مدیره انجمن گردشگری سالمت تهران را رعایت کرده و ضمن رعایت کلیه قوانین به تذکرات داده شده از سوی انجمن توجه خاص می نمایم. در غیر این صورت هیات مدیره این انجمن مختار است اینجانب/ شرکت را ابطال نماید.

  2 -درصورتی که به هر دلیل کارت بازرگانی اینجانب از درجه اعتبار ساقط گردد، انجمن گردشگری سالمت تهران می تواند نسبت به ابطال عضویت اقدام نماید.

  3 -لطفا هرگونه تغییر مشخصات (آدرس، ایمیل، تلفن و ...) را به دبیرخانه انجمن به صورت کتبی اعالم نمایید تا انجمن بتواند در راستای اطالع رسانی موثر و به موقع شما را یاری نماید.

 • مدارک مورد نیاز

  1 .نامه درخواست عضویت
  2 .کپی کارت ملی و شناسنامه
  3.کپی کارت عضویت یا کارت بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معا دن و کشاورزی تهران
  4 .2 قطعه عکس
  5 .کپی روزنامه رسمی (آخرین آگهی تغییرات)
  6.پرداخت حق عضویت به مبلغ 5 میلیون تومان (3 میلیون تومان ورودی و 2 میلیون تومان حق عضویت سالانه) به شماره حساب انجمن گردشگری سلامت استان تهران 13299679966271 و شماره شبا IR200640013299670996627001 نزد بانک گردشگری شماره کارت : 5054167000233107